Yleiset sopimusehdot

 1. Yleistä

Same-eYes Shop:in sopimusehtoja (jäljempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan jokaisessa Same-eYes Shop:in ja sen asiakkaiden välisessä kaupassa. Sopimusehtoja sovelletaan myös kaikkiin tuleviin kauppoihin ilman että ehtojen soveltamisesta tulee aina sopia erikseen. Sopimusehtojemme vastaisia tai asiakkaiden omia, niistä poikkeavia ehtoja ei sovelleta. Same-eYes:in sopimusehtoja sovelletaan myös siinä tapauksessa, että Same-eYes Shop on ehdoitta hyväksynyt kaupan tietoisena Sopimusehtojemme vastaisista tai Sopimusehdoista poikkeavista asiakkaan omista ehdoista.

 1. Kommunikointi asiakkaan kanssa

Asiakkaan täytyy ilmoittaa viimeistään tilauksen päättämisen yhteydessä sähköpostiosoite, jonka toimivuus hänen täytyy varmistaa tilauksen alusta loppuun saakka. Asiakkaan täytyy erityisesti varmistaa roskapostisuodattimensa asetukset saadakseen kaikki Same-eYes Shop:in lähettämät sähköpostiviestit. Tämä sähköpostiosoite on voimassa myös mahdollisia asiakkaan tulevia tilauksia varten, ellei sitä toiseksi muuteta.

Same-eYes Shop on valtuutettu, mutta ei velvoitettu, lähettämään viestejä – myös sellaisia viestejä jotka ovat erityisen tärkeitä yhteistyösopimuksen kannalta ja sopimuksen oikean noudattamisen kannalta – muilla tavoilla kuin sähköpostitse. Asiakas ei myöskään voi vaatia viestejä hänelle lähetettäväksi puhelimitse, kirjeitse, tai muilla vaihtoehtoisilla tavoilla. Asiakas ei voi vedota tietämättömyyteen mikäli hän ei saa viestejä kyseisillä tavoilla johtuen siitä ettei kyseiset viestimet ole käytettävissä ja kun Same-eYes Shop on lähettänyt asiakkaalle viestin sähköpostitse, kuten kappaleessa 1 on mainittu.

 Same-eYes Shop:in sähköpostitse asiakkaalleen kappaleen 1 mukaan lähettämät viestit ovat oletettuja asiakkaan vastaanottamiksi sen jälkeen, kun ne on lähetetty.

 Same-eYes Shop ei ole velvollinen osoittamaan asiakkaalleen että tämän sähköpostiosoite puuttuu kokonaan, on virheellinen tai ei kykene vastaanottamaan saapuneita viestejä, kuten kappaleessa 1 on ilmoitettu. Asiakas voi kuitenkin lähettää aineistoa joka osoittaa että tällainen viesti olisi ollut teknisesti mahdollista vastaanottaa ja asiakkaalle tarpeellinen/tärkeä.

III. Tilaus ja sopimuksen syntyminen

Lähettämällä tilauksen asiakas tarjoaa Same-eYes Shop:ille sopimusta ja sitoutuu kulloinkin voimassa oleviin Same-eYes Shop:in Sopimusehtoihin. Asiakkaan saatua Same-eYes Shop:in tilausvahvistuksen sähköpostitse on syntynyt molemmin puolin sitova sopimus. Mikäli asiakkaan ilmoittama toimitusosoite poikkeaa hänen omasta osoitteestaan, sopimus on kuitenkin solmittu asiakkaan kanssa. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen kolmannen osapuolen nimissä, sopimus syntyy kolmannen osapuolen kanssa vain siinä tapauksessa, että asiakas on toimittanut Same-eYes Shop:ille valtakirjan ja Same-eYes Shop on nimenomaisesti vahvistanut hyväksyvänsä sopimuksen kolmannen osapuolen kanssa. Kaikissa muissa tapauksissa asiakkaan omasta osoitteesta poikkeava toimitusosoite on vailla oikeudellista merkitystä sopimuksen syntymisen osalta. Same-eYes Shop on oikeus kieltäytyä hyväksymästä tilauksia ja myös purkaa tehtyjä sopimuksia, jos painoaineiston sisältö on pornografista, rasistista tai muutoin lain vastaista.

 1. Luotto- ja henkilötiedot

Asiakas hyväksyy, että Same-eYes Shop voi tarkistaa asiakkaan luottotietoja ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevaa lakia noudattaen siltä osin kuin tietojen käsitteleminen on Same-eYes Shop:in toiminnan kannalta välttämätöntä. Henkilötietolain (523/22.4.1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy kohdasta rekisteriseloste.

 1. Hinnat ja toimitus

 Same-eYes Shop:in ilmoittamat hinnat sisältävät pakkauksen, yhden toimituksen asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen ja kulloinkin laskutettavan arvonlisäveron, ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene. Mainitut hinnat on ilmoitettu sillä edellytyksellä, että asiakkaan tarjoamassa tilauksessa antamat tilaustiedot eivät muutu sopimuksen syntymisen jälkeen. Asiakkaasta johtuvista, jälkikäteisistä muutoksista laskutetaan erikseen.

 1. Toimitusaika

Ilmoitetut toimitusajat ovat tavoitteellisia ja pätevät vain Suomessa sijaitseviin toimitusosoitteisiin tapahtuviin toimituksiin. Toimitusaika alkaa tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen sinä arkipäivänä, jona kaikki painotyöhön tarvittavat tiedot ovat saapuneet klo 10.00 mennessä. Asiakkaan valitessa tilauksen maksutavaksi “maksu ennakkoon” hänen tilauksensa menee käsittelyyn vasta, kun tosite suoritetusta tilausmaksusta on vastaanotettu. Toimitusajankohdan alkaminen siirtyy tällöin siihen hetkeen asti, kunnes tosite tilausmaksusta on saatu. Toimitusaika on ilmoitettu arkipäivinä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista perjantaihin, pyhäpäiviä lukuunottamatta. Toimitusaikaa on noudatettu, mikäli tavara on lähtenyt tehtaalta toimitusajan kuluessa tai, toimitus mahdollisuuden ollessa ratkaiseva, toimintavalmiudesta on ilmoitettu. Edellytyksenä kuitenkin on, että Same-eYes Shop:in alihankkijoiden toimitukset ovat olleet oikeita ja oikea-aikaisia ja että asiakas on täyttänyt velvollisuutensa täysin ja ajallaan. Mikäli Same-eYes Shop ei noudata sovittua toimitusaikaa, tulee asiakkaan esittää tälle kirjallisesti kohtuullinen määräaika suoriutua toimituksesta. Ellei toimitusta suoriteta asiakkaan ilmoittaman kohtuullisen määräajan kuluessa, asiakkaalla on oikeus sopimuksen purkamiseen. Same-eYes Shop ei kuitenkaan vastaa suorituksien tai toimituksien viivästymisestä, jos viivästys johtuu ylivoimaisista esteistä, jotka ovat Same-eYes Shop:istä riippumattomia (erityisesti lakko, sulku, viranomaismääräykset ja muut näitä vastaavat ennalta arvaamattomat tapahtumat) ja niillä on olennainen merkitys tavaran valmistamiselle ja toimittamiselle. Tämä pätee myös, mikäli ko. esteet kohdistuvat Same-eYes Shop:in alihankkijoihin tai näiden alihankkijoihin. Tällaisissa tapauksissa Same-eYes Shop on oikeutettu siirtämään valmistusta ja/tai toimitusta esteen ajaksi mukaan lukien kohtuullinen käynnistymisaika. Same-eYes Shop voi myös purkaa sopimuksen kokonaan tai sen vielä täyttämättä olevalta osalta. Mikäli Same-eYes Shop:in on mahdotonta toteuttaa suoritusta, se on suorituksesta vapautettu. Same-eYes Shop ilmoittaa esteestä asiakkaalle viipymättä.

VII. Vaaranvastuun siirtyminen

Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle kun tavara on luovutettu kuljetusta tai lähetystä suorittavalle taholle, viimeistään kuitenkin silloin, kun tavara lähtee tehtaalta. Tämä pätee riippumatta siitä, kuka maksaa toimituksen ja myös, mikäli toimituksen suorittaa Same-eYes Shop:in oma henkilökunta. Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja ja toimitusvalmiin tavaran toimittaminen asiakkaalle tai tämän tavaran vastaanottaminen viivästyy Same-eYes Shop:istä riippumattomista syistä, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun toimitus valmiudesta on ilmoitettu hänelle. Mikäli asiakas on kuluttaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara luovutetaan tälle tai sillä hetkellä, jolloin tavaran luovuttaminen viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä. Asiakkaan pyynnöstä ja tämän kustannuksella Same-eYes Shop voi solmia kuljetusvakuutuksen tavaran vahingoittumisen tai häviämisen varalta, mikäli mahdollista.

VIII. Painotiedot, tarkastusvelvollisuus

Same-eYes Shop suorittaa kaikki painotilaukset vain ja ainoastaan asiakkaan antamien painatustietojen perusteella. Nämä tiedot tulee toimittaa ainoastaan sellaisessa formaatissa ja sellaisilla määritelmillä, jotka ilmoitetaan Internet-sivuillamme kohdassa "Tietojen lähettäminen". Mikäli formaatit tai määritelmät poikkeavat tästä, virheetön painatus ei ole taattu. Asiakas on velvollinen huolellisesti tarkastamaan, soveltuvatko hänen antamansa tiedot tuotteen painattamiseen, ennen kuin hän toimittaa tietoja Same-eYes Shop:ille. Same-eYes Shop ei tarkista ko. tietoja. Vastuu virheellisistä tiedoista johtuvista painovirheistä on yksinomaan asiakkaalla. Asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä Same-eYes Shop painaa teknisten mahdollisuuksiensa puitteissa myös muita kuin ilmoitettuja formaatteja. Same-eYes Shop ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat aineiston muuttamisesta sellaisiin formaatteihin, joita Same-eYes Shop pystyy työstämään. Asiakas hyväksyy, että muuttumisesta mahdollisesti aiheutuvat virheet ovat hänen vastuullaan. Mikäli tietoja ei toimiteta CMYK-muodossa, Same-eYes Shop pystyy muuttamaan tietoja. Muutettaessa RGB-tiedostoja tai ICC-väreja muuttamisessa niiden alkuperäinen väri kuitenkin muuttuu. Tällaisesta värinmuutoksesta vastaa yksin asiakas. Mikäli asiakas toimittaa tietoja muussa kuin CMYK-muodossa, asiakas hyväksyy, että muuttamisen riski on yksinomaan hänellä.

 1. Reklamaatio

Toimitetuissa tavaroissa havaittavissa olevat virheet tulee ilmoittaa viipymättä, viimeistään kuitenkin kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta. Reklamaatioita, jotka perustuvat siihen, että asiakas ei ole huomioinut painotietojen muotovaatimuksia, ei voida esittää. Tämä pätee erityisesti RGB-väreihin perustuviin painotuotteisiin, joissa tarkkuus ei ole riittävä tai tekstejä ei ole käsitelty oikein. Vähäistä väripoikkeamaa tai väripoikkeamaa aiemmista tilauksista ei lueta virheeksi.

X.Virhevastuu

Mikäli toimitettu tuote on virheellinen tai siitä puuttuu sovittu ominaisuus, Same-eYes Shop päättää yksin, korvataanko tuote uudella toimituksella tai korjataanko virhe. Mikäli Same-eYes Shop ei noudata asiakkaan sille asettamaa kohtuullista määräaikaa suoriutua tästä eikä toimita korvaavaa tuotetta tai korjaa virhettä, taikka korjaus epäonnistuu, asiakas voi joko purkaa sopimuksen tai vaatia hinnanalennusta. Muita vaatimuksia asiakas ei voi esittää. Same-eYes Shop vastaa korvaavasta tuotteesta ja korjauksista samalla tavalla kuin alkuperäisistä toimituksista. Mikäli tuote tai toimitus on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin. Asiakkaan vaatimukset vanhenevat kuudessa kuukaudessa, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

 1. Korvausvastuu

Same-eYes Shop vastaa vain törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen perustuvista vahingoista. Muissa tapauksissa Same-eYes Shop ei vastaa muista kuin itse tuotteeseen kohdistuvista vahingoista, erityisesti ei menetetystä voitosta tai muista asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Tuottamuksellisesta tai tahallisesta henkilövahingosta Same-eYes Shop vastaa lain pakottavien määräysten mukaisesti. Samoilta osin kuin Same-eYes Shop:iltä korvausvastuu on suljettu pois myös sen työntekijöiltä, edustajilta, alihankkijoilta sekä muilta apulaisilta.

XII. Omistusoikeus, arkistointi ja tekijänoikeus

 Same-eYes Shopin tilausten suorittamista varten valmistamat tai käyttämät painovälineet ovat Same-eYes Shop:in omaisuutta. Digitaalisia tietoja ja muita uudelleen käytettäväksi tarkoitettuja materiaaleja sekä puolivalmiita ja valmiita tuotteita ei säilytetä yli toimitusajan eikä toimiteta asiakkaalle. Same-eYes Shop:in tuotteet valmistetaan ainoastaan asiakkaan antamien tietojen mukaan eikä Same-eYes Shop vaikuta niiden sisältöön. Asiakas takaa, että hänellä on kaikki oikeudet tietojen, tekstien ja kuvien hyödyntämiseen, edelleen luovuttamiseen ja julkaisemiseen. Asiakas vastaa yksin siitä, ettei kolmansien osapuolten oikeuksia rikota eivätkä painotuotteet ole vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asiakas vapauttaa Same-eYes Shop:in vastuusta, mikäli kolmannet osapuolet esittävät tälle oikeuksien ja erityisesti tekijänoikeuden loukkaamisesta johtuvia vaatimuksia.

XIII. Omistusoikeuden pidättäminen

 Shop pidättää omistusoikeuden kaikkiin toimittamiinsa tuotteisiin, kunnes kyseessä olevan sopimuksen kauppahinta on täysin maksettu. Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja, omistusoikeus pidätetään, kunnes kaikki Same-eYes Shop:in saatavat tämän ja asiakkaan välisessä kauppasuhteessa ovat tulleet täysin maksetuiksi. Asiakkaalla on tällöin kuitenkin oikeus myydä ja luovuttaa tuotteet omille asiakkailleen tai kolmansille osapuolille, ja hyväksymällä Same-eYes Shop:in Sopimusehdot asiakas siirtää ko. myyntihintasaatavansa arvonlisäveroineen Same-eYes Shop:ille tämän saatavien vakuudeksi. Same-eYes Shop hyväksyy siirron ja on oikeutettu itse perimään saatavan. Same-eYes Shop ei kuitenkaan ryhty perintätoimenpiteisiin, mikäli asiakas perii ja käyttää saatavia maksuvelvollisuutensa hoitamiseen eikä maksuviivästyksiä tai maksukyvyttömyyttä ole eikä konkurssia tai yrityssaneerausta ole haettu. Muissa tapauksissa Same-eYes Shop:illä on oikeus periä sille siirretyt saatavat itselleen ja asiakas on velvollinen antamaan Same-eYes Shop:ille kaikki siihen liittyvät tarpeelliset kauppa- ja velallistiedot asiakirjoineen sekä ilmoittamaan velalliselle, että saatava on siirretty ja se tulee maksaa Same-eYes Shop:ille. Maksuviivästyksien tapahduttua Same-eYes Shop:illä on oikeus olla käyttämättä sovittua suoraveloitusta. Asiakkaan pyynnöstä Same-eYes Shop vapauttaa vakuudet, mikäli vakuuden määrä ylittää arvonlisäveron sisältävät saatavat yli 20 %:lla. Mikäli asiakas rikkoo sopimusta tai laiminlyö maksuvelvollisuutensa, Same-eYes Shop:illä on oikeus ottaa tuotteensa ja asiakas on velvollinen antamaan tuotteet takaisin. Takaisinottaminen ei tarkoita sopimuksen purkua, ellei Same-eYes Shop toisin ilmoita.

XIV. Maksujen erääntyminen, kuittaus, suorituksista pidättäytyminen

Ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene, erääntyy tilauksen kokonaiskauppahinta (arvonlisäverollinen hinta) maksettavaksi heti sopimuksen syntymisen (tilausvahvistuksen vastaanottamisen) jälkeen. Pankkikuluista vastaa asiakas. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuittaamiseen vain riidattomia tai lainvoimaisia vastasaataviaan. Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä suorituksista vain, mikäli hänellä on samaan sopimukseen perustuva vastasaatava.

Sovellettava laki, oikeuspaikka, sopimuksen mitättömyys

Sopimusehtoihin ja Same-eYes Shop:in ja asiakkaan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, on oikeuspaikka Same-eYes Shop:in kotipaikan tuomioistuin, mutta Same-eYes Shop:illä on kuitenkin oikeus nostaa kanne asiakasta vastaan myös kaikissa muissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Sopimusehtojen tai muun osapuolten välillä sovitun osittainen pätemättömyys tai mitättömyys ei vaikuta muiden sopimusehtojen tai muun sovitun sitovuuteen.

 

 

 1. Tietoja asiakkaille

Täten tiedotamme, miten sopimus kanssamme syntyy ja miten tilauksenne käsitellään ja toteutetaan. Asiakastiedotteen voitte tulostaa ja/tai kopioida ja säilyttää, joten tiedot ovat aina käytettävissänne.

Tämä asiakastiedote ei ole sopimusehto, vaan tilaukseenne ja jokaiseen sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Same-eYes Shop:in yleisiä sopimusehtoja.

 1. Tiedot tuotteiden tarjoajasta

Osoitteessa Same-eYes Shop.fi esitetyt tuotteet tarjoaaSame-eYes Oy

Kuusankoskenkatu 6 A

45700 Kouvola

kotipaikka: Kouvolay-tunnus 2182426-0

Sähköposti: shop@same-eyes.fi

 

 

 1. Tietoa henkilötietojen käsittelemisestä

Same-eYes Shop käyttää teidän antamia henkilötietoja (kuten esim. nimi, osoite, yhteystiedot) ja valitsemaanne maksutapatiedot sopimuksen täyttämiseksi ja toimituksen toteuttamiseksi. Kuljetuksesta huolehtivat tahot saavat kuljetusta varten tarpeelliset tiedot.

Mikäli olette suostuneet siihen, käytämme tietoja myös mainonnan kohdentamiseen uusien tuotteiden tai muiden tuotevalikoimassamme tapahtuneiden muutosten ilmoittamiseksi. Voitte peruuttaa suostumuksenne koska tahansa. Teillä on myös mahdollisuus tarkastaa rekisteröimämme tiedot meiltä ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa tai myös poistaa rekisteristä. Tästä teille ei synny muita kuluja kuin mitä suoritatte palveluntarjoajallenne sähköpostin lähettämisestä. Noudatamme henkilötietolakia (523/22.4.1999). Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy osoitteesta Rekisteriseloste

III. Tuoteselostus

Voitte tutustua valitsemaanne ja luomaanne tuotteeseen painikkeella ”Katso tuotetta” ja voitte tulostaa sen.

Hinnat on ilmoitettu yksilöllisesti valitsemallenne tuotteelle.

 1. Sopimuksen tekeminen

Sopimus Teidän ja Same-eYes Shop:in välillä syntyy siten, että valitsette ja luotte ensin itsellenne tuotteet. Oman yksilöllisen tuotteenne voitte luoda painikkeella ”Luo tuote”. Kun tuotteenne on valmistunut, pääsette ”Tilaukselle”-painikkeella tekemään tilauksen. Mikäli havaitsette, että antamianne tietoja on käsitelty virheellisesti, Teillä on ennen tilauksen lähettämistä mahdollisuus korjata ko. tiedot ”Muuta tilaus”-painikkeella. Klikkamalla painiketta ”Lähetä tilaus” voitte lähettää meille Teitä sitovan tilauksen.Tilauksenne saapuminen vahvistetaan teille viipymättä sähköpostitse tilauksen lähettämisen jälkeen. Sopimus syntyy, kun hyväksymme tilauksenne ja lähetämme teille tilausvahvistuksen sähköpostitse.

 1. Maksu, sopimuksen täyttäminen ja toimitus

Maksuun, toimitukseen ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät yksityiskohdat voitte itse määrätä valitsemalla maksu- ja toimitustavan. Mikäli valitsette suoraveloituksen, käsittelemme tilauksenne saatuamme kaikki tarpeelliset suoraveloitustiedot. Toimitus tapahtuu joko Prioriteetti, Pika, Standardi tai Economy aikataululla. Toimitusajat ilmoitetaan tilauksen yhteydessä verkkosivuilla, ja voidaan vaihdella riippuen tuotteiden ominaisuuden mukaan. Että toimitusajat voidaan pitää, täydellinen painoainestonne saapuvat meille Prioriteetti tai Pika tilauksissa arkipäivinä klo 10.00 mennessä ja Standardi tai Economy tilauksissa arkipäivinä klo 12.00 mennessä. Asiakkaan valitessa tilauksen maksutavaksi “maksu ennakkoon”, menee hänen tilauksensa käsittelyyn vasta kun tosite suoritetusta tilausmaksusta on vastaanotettu. Toimitusajankohdan alkaminen siirtyy tällöin siihen hetkeen asti, kunnes tosite tilausmaksusta on saatu. Toimitamme ainoastaan Suomessa oleviin toimitusosoitteisiin.

 1. Tietoa peruuttamisoikeudesta

Same-eYes Shop myy ainoastaan painotuotteita, joita valmistetaan asiakkaalle tämän antamien tietojen ja aineistojen mukaisesti. Näin ollen kyse ei ole kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) tarkoittamasta peruutettavissa olevasta etä- tai muusta kaupasta. Lakisääteistä oikeutta peruuttaa Same-eYes Shop:in kanssa tehtyä kauppaa ei ole.

VII. Virhevastuu ja takuu

Tuotteet tulee tarkastaa viipymättä vastaanotettuanne toimituksen havaittavissa olevien virheiden selvittämiseksi. Mikäli virheitä löytyy, virheistä on viipymättä ilmoitettava Same-eYes Shop:ille sähköpostilla tai kirjallisesti osoitteeseen Same-eYes Oy, Kuusankoskenkatu 6 A 45700 Kuusankoski. Same-eYes Shop vastaa virheistä sopimusehtojen ja pakottavan lain mukaisesti, mitään takuuta ei anneta.

VIII. Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot ovat:

shop@same-eyes.fi

 

Tulosta